Wednesday, June 28, 2017

sslc new one marks


gj;jhk; tFg;G r%f mwptpay; xU kjpg;ngz; tpdhf;fs;

 

1.     n[h;kdp kw;Wk; ,j;jhyp xd;wpizf;fg;gl;l Mz;L

2.     %yg;;nghUl;fspd; Njitia mjpfg;gbahf cUthf;fpaJ

3.     1870 Kjy; 1945 tiu INuhg;gpa ihLfs; gpd;gw;wpa Vfhjpgj;jpaf; nfhs;if

4.     rPd murpay; uPjpahd Re;jpuk; ngw;w Ml;rpf; fhyk;

5.     nghUs;fspd; Nghf;Ftuj;ij mjpfupf;fr; nra;jJ

6.     INuhg;gpa ehLfspy; nry;thf;if epiyehl;Ljy; md;w nfhs;ifiag; gpd;gw;wpaJ

7.     Mq;fpy fpof;fpe;jpa tzpff;FO Njhw;Wtpf;fg;gl;l Mz;L

8.     gpnuQ;R fpof;fpe;jpa tzpff;FOit epWtpath;

9.     ,uz;lhk; mgpdp Nghiu KbTf;Ff; nfhz;L te;j cld;gbf;if

10.   mnkhpf;f If;fpa ehLfs; kw;Wk; ,q;fpyhe;J rPdhtpw;fhf Vw;gLj;jpa nfhs;if.

11.   Mq;fpNya fpof;fpe;jpa FOkj;jpw;F R++uj;jpy; tdpf ikak; mikf;f mDkjpaspfj;j Kfyha kd;dh;.

12.   rPdf;Fbauir cUthf;fpath; .

13.   cyfk; KOtijAk; Mjpf;fk; nrYj;Jk; jpwik n[h;kdpf;F kl;LNk cs;sJ vdf; $wpath.;

14.   nfa;rh; ,uzlhk; tpy;ypak; fg;gw;gilia epWj;jpapUe;j ,lk;.

15.   gpuhd;R jpUk;gg;ngw tpUk;gpa ,lq;fs;.

16.   M];jphpa gl;lj;J ,sturh;.

17.   M];jphpah nrh;gpah kPJ gilnaLj;j ehs;.

18.   n[h;kdp gpuhd;rpd; kPJ gilnaLf;f ,jd topahfr; nrd;wJ.

19.   JUf;fp jdJ Mjuit toq;fpaJ

20.   Mq;fpNyah;fSf;F gLNjhy;tpahf mike;jJ.

21.   n[h;kdpahy; %y;fbf;fg;gl;l mnkhpf;fhtpd; Gfo;ngw;w tdpff; fg;gy;.

22.   u\;ahtpy; rhh; tk;r Ml;rpia KbTf;Ff; nfhd;Lte;jth;.

23.   n[h;khdpa fg;gw;gil jfh;f;fg;gl;l flw;Nghh;.

24.   n[h;kdp mikjpia Ntz;ba ehs;.

25.   Kjy; cyfg;Nghiu KbTf;Ff; nfhd;Lte;jJ.

26.   rh;tNjr rq;fk; mjpfhug;G+h;tkhfj; Njhd;wpa ehs;.

27.   nghUshjhug; ngUke;jk; Njhd;wpa ehL.

28.   1929-y; mnkhpf;f [dhjpgjpahf ,Ue;jth;.

29.   Mnkhpf;fh;fs; Nguhh;tj;Jld; <Lgl;l Jiw .

30.   Vg;.b. &];nty;l; gjtpNaw;w ehs; .

31.   mnkupf;f nghUshjhuk; ,ay;G epiyf;F jpUk;gpaJ

32.   ghrpr fl;rpia Njhw;Wtpj;jth;

33.   KNrhypdp Njrpa ghrpr fl;rpia Njhw;Wtpj;j Mz;L

34.   KNrhypdpahy; Vw;gLj;jg;gl;lJ

35.   njhopyhsh;fSf;F toq;fg;gl;l rpwe;j epthuzk;

36.   KNrhypdpAld; nghJf; nfhs;ifia Vw;gLj;jpf;nfhzlth;

37.   rh;tNjr rq;fj;jpypUe;J KNrhypdp tpyfpa Mz;L

38.   Njrpa mit xU [dehaf rl;l mikg;Gld; $ba $l;lhl;rp Kiwia Vw;gLj;j $ba ,lk;

39.   $l;Lg;gil tsk; kpf;f ,lj;ij Mf;fpukpg;G nra;jJ

40.   `pl;yhpd; nrkpl;bf; vjph;g;Gf; nfhs;if ahiu nfhy;Yk; mstpw;f;F nrd;wJ

41.   `pl;yh; tpad;dhtpy; gzpahw;wpaJ

42.   1941Mk; Mz;L `pl;yh; gilnaLj;j ehL

43.   $l;L ehLfs; ,e;ehl;bd; tUifahy; typikngw;wd

44.   ,uz;lhk; cyfg;NghUf;F Kf;fpa fhuzkhf mike;j cld;gbf;if

45.   gpuhd;Rf;F nfhLf;fg;gl;l epyf;fup Ruq;fk;

46.   Kjy; cyfg;NghUf;Fg; gpd; ty;yurhf vOr;rpngw;w ehL

47.   rz;ilAk; ifgw;WjYk; vd;w nfhs;ifia gpd;gw;wpath;fs;

48.   nrg;lk;gh; 1938y; `pl;yh; gilnaLg;gjhf kpul;lg;gl; ehL

49.   `pl;yh; jd;dplk; nfhLf;Fk;gb Nfl;lJ

50.   gpypl;]; fpupf; vd;why;

51.   ,uz;lhk; cyfg;Nghhpd;NghJ gpupl;b\; gpujkuhf ,Ue;jth;

52.   `pl;yUld; Nghh; njhLf;fhj cld;gbf;ifia nra;Jnfhz;lth;

53.   If;fpa ehLfs; rig Njhw;Wtpf;fg;gl;l Mz;L .

54.   If;fpa ehLfs; rhrdk; ifnaOj;jhdJ

55.   I.e.tpd; epue;ju mit

56.   gd;dhl;L ePjpkd;wj;jpd; jiyikafk; mike;Js;sJ .

57.   I.eh.tpd; nghd;tpoh Mz;L .

58.   INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; Njhw;wk; fhdg;gLtJ

59.   INuhg;gpa mDthw;wy; r%fj;ij Vw;gLj;jpa cld;gbf;if.

60.   INuhg;gpa xd;wpa kd;wk; rpy Neuq;fspy; miof;fg;gLtJ.

61.   INuhg;gpa xd;wpa kd;wj;jpd; Kjy; epue;juj; jiyth; Mthth;.

62.   INuhg;gpa $l;likg;gpd; nghUshjhuf; nfhs;iffis ftdpj;J tUtJ

63.   INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; xw;iw ehzak;

64.   INuhg;gpa xd;wpak; tYthd cwit Vw;gLj;jpf;nfhd;bUg;gJ

65.   1857 Mk;Mz;L ngUk;Gul;rpia Mq;fpy tuyhw;wwpQh;fs; mioj;jJ

66.   Fbahdth;fs; mjpfkhf nrYj;j Ntz;bapUe;j thp

67.   Fj;jif epyq;fis murpd; fl;Lg;ghl;by; nfhz;L te;jth; .

68.   nghJ ,uhZtg; gzpahsh; rl;lk; nfz;L tug;gl;l Mz;L .

69.   Kjd; Kjypy; Gul;rp ntbj;jJ


70.   gil tPuh;fs; ntspg;gilahfg; Gul;rpahf Gul;rpapy; <Lgl;lJ

71.   mNahj;jp ethg;gpd; kidtp

72.   1857 Mk; Mz;L Gul;rpf;Fg;gpd; ,e;jpa fth;dh; n[duy; miof;fg;gl;lJ .

73.   rPh;jpUj;j ,af;fq;fspd; Kd;Ndhbahfj; jpfo;e;jth; 1829-Mk; Mz;L tpy;ypak;ngz;bq; gpuG rjp vd;Dk; cld;fl;il VWk; gof;fj;ij xopf;f cWJizahf ,Ue;jth; .

74.   Rthkp jahde;j ru];tjpahy; epWtg;gl;lJ

75.   ,uhkfpU\;z klj;jpd; jiyikafk; mike;Js;s ,lk;

76.   ts;syhh; gf;jpg; ghly;fs; mlq;fpa njhFjp

77.   rh;. iraJ mfkJfhd; njhlq;fpaJ

78.   rh;. iraJ mfkJfhd; gs;spia epWtpaJ

79.   Nfushitr; Nrh;e;j rpwe;j r%f rPh;jpUj;jthjp

80.   gphpl;b\hh; xd;Wgl;l ehl;il cUthf;fpaJ .

81.   gbj;j ,e;jpah;fspd; nkhopahf mike;jJ

82.   rka kw;Wk; rPh;jpUj;jthjpfshy; cUthdJ

83.   kpjthjpfspd; Nfhhpf;iffis jPtputhjpfs; th;dpj;jJ .

84.   fhq;fpu]; gpsit Vw;gLj;jpa khehL

85.   kpz;Nlh khh;yp rPh;jpUj;jr;; rl;lk; jdpj; njhFjpfis mwpKfg;gLj;jpaJ

86.   gk;ghapy; jd;dhl;rp fofj;ij Njhw;Wtpj;jth;

87.   Rje;jpu Nghuhl;lj;jpy; fhe;jp[p cgNahfpj;j Gjpa Af;jp Kiw

88.   rp.Mh;.jh]; kw;Wk; Nkhjpyhy; NeU Njhw;Wtpj;j fl;rp

89.   ,e;jpa murpayikg;G eilKiwg;gLj;jg;gl;l Mz;L

90.   1932 Mq;fpNya muR eilKiwg;gLj;jpaJ

91.   ,uz;lhk; cyfg;Nghhpy; ,e;jpah;fis <LgLj;jpath;

92.   NeU ,ilf;fhy muir mikf;f cjtp NfhhpaJ

93.   ,e;jpahtpd; Kjy; kw;Wk; filrp fth;dh; n[duy;

94.   ,e;jpa rk];jhdq;fis ,izf;Fk; gzpia Nkw;nfhz;lth;.

95.   ,e;jpahtpd; Kjy; FbauRj; jiyth;

96.   NtYhhpy; ,e;jpa tPuh;fis Mq;fpNyaUf;F vjpuhfr; nray;glj; Jhz;bath;.

97.   kf;fs; chpikfis epiyehl;l Vw;gLj;jg;gl;l kjuh]; khfhzj;jpd; Kjy; mikg;G

98.   kjuh]; kfh[d rigapd; Kjy; jiyth;

99.   Ntjhuzak; cg;G rj;ahfpufj;ij elj;jpath;

100. 1908 Mk; MzL ghujpahh; nrd;idapy; khngUk; nghJf;$l;lj;ijf; $l;b nfhz;lhbaJ .

101. gphpl;\hhpd; ifJ Mizf;F vjpuhf ghujpahh; jg;gpNahbaJ

102. jkpo;ehl;by; fhq;fpu]; jiyikaplj;jpd; ngah;

103. 1940 Mk; Mz;L fhkuh[h; thh;jh nrd;W re;jpj;jJ

104. jkpo;ehl;by; Kjyikr;ruhf fhkuh[h; gjtp tfpj;jJ

105. fhkuh[hpd; gpugykhd nfhs;if

106. njd;dpe;jpah ey chpikf; fofj;ij ,t;thWk; miof;fyhk;

107. ePjpf; fl;rpia nghpahh; khw;wp mikj;jJ

108. jkpo;ehl;bd; jiyrpwe;j rPh;jpUj;jthjp

109. itf;fk; mike;Js;s ,lk;

110. r.vd;.mz;zhJiu kf;fshy; md;NghL miof;fg;gLtJ

111. jpuhtpl Kd;Ndw;wf; fofj;ij Njhw;Wtpj;jth;

112. r.vd;.mz;zhJiuf;F Kidth; gl;lk; toq;fpaJ

113. lhf;lh; Kj;Jyl;Rkpapd; rPhpa Kaw;rpahy; Gw;WNeha; kUj;Jtkiz njhlq;fg;gl;l ,lk;

114. mfpy ,e;jpa kfsph; khehL eilngw;w ,lk;

115. lhf;lh;.Kj;Jyl;Rkpahy; njhlq;fg;gl;l mdhij ,y;yk;

116. lhf;lh; v];.jUkhk;ghs; jkpo; MrphpaUf;fhf elj;jpa Nghuhl;lk;

117. %thYh; ,uhkhkph;jk; gpwe;j Mz;L

118. ,e;jpahtpw;F ................apy; tq;fhs tphpFlh mike;Js;sJ .

119. ghf; ePh; re;jp...................it ,e;jpahtpypUe;J gphpf;fpwJ

120. ,e;jpahtpd; eLNt nry;Yk; kpfKf;fpa jPh;f;ff;NfhL ....eLNt nry;fpwJ . 121. ,e;jpahtpd; kpf caukhd rpfuk; ...

122. fq;if Mw;wpd; gpwg;gplk; ..

123. ,kakiyfs; ............ vd miof;fg;gLfpd;wd .

124. ,e;jpahtpy; epyTtJ ............

125. flw;fiu gFjpfspy; epyTtJ ....fhyepiy

126. Nkw;fpe;jpa ,ilA+Wfshy; kiongWk; ,lq;fs; ....

127. njd;Nkw;F gUtf;fhw;W jpirf;F ,izahf cs;s kiyfs;.........

128. Nfhilapy; ,e;jpahtpd; tlfpof;F gFjpapy; tPRk; cs;@h; Gaypd; ngah;.......

129. twz;l epyg;gFjpfspy; fhzg;gLk; kz; .........................MFk; .

130. gUtf;fhw;Wf; fhLfs; ..................vd;Wk; miof;fg;gLfpd;wd .

131. NkhNdhirl; kzypy; fhzg;gLk; jhJ ...........

132. ney; mjpfkhf tpisAk; kz; .

133. Njapiy kw;Wk; fhg;gp gaph; mjpfkhf tpisAk; ,lk;

134. twl;rpapYk; tsUk; gaph;

135. gUj;jp xU

136. epiyahd czTg; gaph;fs;

137. gUj;jpahiy xU

138. ,e;jpahtpd; khd;nr];lh; vd;wiof;fg;gLtJ

139. lhlh v‡F epWtdk; mike;Js;s ,lk;

140. Nrhlh ehfGhp gPlG+kp .........................................tsj;jpw;F Gfo;ngw;wJ .


141. kpd;dpay; jiyefuk; vd miof;fg;gLtJ

142. XilfspYk; VhpfspYk; ,aw;if rj;J mjpfhpg;gJ

143. ,aw;if fhw;W khriltjw;F Kf;fpa fhuzk;

144. ePh; khriltjw;F ....................................vd;wiof;fpNwhk;.

145. xU ehl;bd; vyiyf;Fs; eilngWk; tzpfk;

146. tzpff; $l;likg;Gfs;..............................................tzpf tsh;r;rpia vspjhf;Ffpd;wd.

147. ek; ehl;by; Fiwe;j nryT kw;Wk; midtuhYk; gad;gLj;jg;gLk; Nghf;Ftuj;J

148. ,e;jpa ,uapy; Nghf;Ftuj;jpd; jiyikafk; cs;s ,lk;

149. Ntfk; kw;Wk; tpiy cah;e;j etPd Nghf;Ftuj;J

150. thdtop Gifg;glq;fisg; gad;gLj;jp tiuag;gLk; tiuglq;fs;

151. nghUis fz;Lgpbf;Fk; topKiwia................................. vd;wiof;fpNwhk;.

152. kpd;fhe;jk; gpujpgypg;gij fz;lwpAk; fUtp

153. ,e;jpah mjpfg;gbahd ek;gpf;ifia nfhz;bUg;gJ

154. gz;bj [t`h;yhy; NeUtpd; mikjpf;fhd Ie;J mk;r nfhs;iffs;.

155. mZ MAj jil rl;lk; ifnaOj;jhd Mz;L

156. mZ MAj Fiwg;G jPh;khdj;ij I.eh.nghJ rigapy; ,e;jpah nfhz;L te;j Mz;L

157. ,d xJf;fy; nfhs;if Kbtpw;F te;j Mz;L

158. rhh;f; mikg;gpd; Kjy; nghJr; nrayhsh;

159. jw;fhyj;jpy; kpfTk; gpurpj;jp ngw;w murhq;f Kiw

160. Neub kf;fshl;rp goq;fhyfj;jpy; eilKiwapy; ,Ue;jJ

161. njYq;F Njrk; vdg;gLtJ

162. xU ehl;by; ,uz;L fl;rp Kiw ,Uf;FNkahdhy; mjw;F ngah; .

163. vjph; fl;rp jiytUf;F mspf;fg;gl;Ls;s me;j];J

164. Njh;jypy; Nghl;bapl Njitahd taJ

165. kj;jpapy Njh;e;njLf;fg;gl;l gpujpepjpfis nfhz;l mikg;G

166. Njh;jy; MizaUf;F ,izahf mjpfhuk; nfhz;bUg;gth;

167. khepy Njh;jy; eltbf;iffis Nkw;ghh;it nra;gth;

168. Njh;jy; Mizak; mike;Js;s ,lk;

169. ekJ ehl;bd; gok; ngUk; rkak;.

170. ,e;jpahtpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l mYtyf nkhopfs;

171. nkhop vd;gJ

172. Njk;ghtzpNahL njhlh;GilaJ

173. Gj;j G+h;zpkh nfhz;lhLgth;fs;

174. xw;Wik kw;Wk; xUikg;ghl;il tsh;g;gjpy; Kf;fpa gq;F tfpg;gJ

175. xU ngUis KOtJkhf gad;gLj;JNthh;.

176. Efh;Nthiu Vkhw;Wgth;fs;

177. jfty; mwpAk; rl;lk; ghuhSkd;wj;jpy; epiwNtw;eg;gl;lJ

178. cyf Efh;Nthh; jpdkhf nfhz;lhlg;gLtJ.

179. Efh;Nthhpd; kfh rhrdk;

180. Efh;NthUf;F tpopg;Gzh;T Vw;gLj;jf;$ba jpl;lq;fspy; xd;W

181. ehl;L tUkhdj;jpy; kw;nwhU ngah;

182. ehl;L tUkhdj;ij fzf;fpLk; topKiwfs;

183. epfu ehl;L cw;gj;jp vd;gJ

184. ,e;jpahtpd; jyh tUkhdk;

185. Kjd;ikj;Jiw vd;gJ

186. ehl;L tUkhdf; fzf;fPL vd;gJ

187. nrytpd Kiwapy; ehl;L tUkhdk; vd;gJ

188. tUkhd Kiwapy; ehl;L tUkhdk; vd;gJ

189. jyh tUkhdk; Rl;bf;fhl;LtJ

190. ,e;jpa ehl;L tUkhdj;jpy; Kjd;ikj;Jiwapd; gq;fspg;G

191. ,e;jpahtpy; Ie;jhz;Lj;jpl;lk; vd;w fUj;jikg;G

192. gjpdhwhtJ Ie;jhz;Lj; jpl;ljjpl;llfhyk;;

193. ,e;jpaj; jpl;lf;FOtpd; jiyth;

194. ,e;jpahtpy; jpl;lf;FO mikf;fg;gl;l Mz;L

195. ,e;jpag;gpujkh; NeU ,e;jpag; nghUshjhuk;

196. gRikg; Gul;rp eilKiwg;gLj;jg;gl;l Mz;L

197. G+kpjhd ,af;fj;ij njhlq;fpath;

198. ,e;jpag; nghUshjhuj;jpy; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j Mz;L

199. nraw;iff;Nfhs; kw;Wk; njhiynjhlh;Gj;Jiw Muha;r;rp k;wWk Kd;Ndw;wj;jpw;F nghWg;Gtfpf;Fk; epWtdk;

200. 2001 Mk; Mz;L kf;fl;njhif fzf;nfLg;gpd; gb vOj;jwpT ngw;Nwhh; vz;zpf;if

 

Tuesday, June 27, 2017

திருக்குறளின் சிறப்புகள் சில

திருக்குறள்

1. திருவள்ளுவர்  ஆண்டுத் தொடக்கம் தை முதல் நாள்.

2.    திருவள்ளுவர் ஆண்டை அறி வித்தவர் மறைமலை அடிகள்

3.    திருவள்ளுவர் ஆண்டுக்கு அரசக் கட்டளை வழங்கியவர் தமிழக முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர்.

4.    திருக்குறளுக்கு முதலில் உரை வரைந்தவர் மணக்குடவர்.

5. திருக்குறளுக்குப் பத்தாவதாக உரை எழுதியவர் பரிமேலழகர்.

6.    திருக்குறளுக்கு வழங்கப்படும் பெயர்கள் நாற்பத்து நான்கு.

7.    திருக்குறளுக்கு உரை எழுதிய பெருமக்கள் இருநூற்று ஆறு.

8.    திருக்குறளுக்கு வந்துள்ள மொழிபெயர்ப்புகள் நூற்று ஆறு.

9.    திருக்குறளை இலத்தீனில் வழங்கியவர் வீரமாமுனிவர்.

10.    திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் அருளியவர் போப்பையர்.

11.    திருக்குறளுக்காக முதலில் மாநாடு நடத்தியவர் தந்தை பெரியார்.

12.    குமரியிலிருந்து தில்லி வரை செல்லும் தொடர்வண்டியின் பெயர் திருக்குறள் விரைவான்.

13. குமரிக்கடலில் நிற்கும் திருவள்ளுவர் சிலையின் உயரம் 133 அடி.

14.    நெல்லையில் அமைந்துள்ளது திருவள்ளுவர் ஈரடுக்கு மேம் பாலம்.

15.    சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் நிறுவப்பட்டது வள்ளுவர் கோட்டம்.

16.    திருக்குறள் சோவியத்து நாட்டில் கிரெம்ளின் மாளிகையின் நிலவறையில் உள்ளது.

17. திருக்குறள் இலண்டனில் விவிலியத் திருநூலுக்கு இணையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

18.    திருக்குறளை அண்ணல் காந்திக்கு அறிமுகம் செய்தவர் சோவியத்து எழுத்தாளர் தால் சுதாய்.

19.    திருக்குறளுக்குத் தங்கக்காசு வெளியிட்டவர் எல்லீசர்.

20.    திருக்குறள் உரை வேற்றுமை வழங்கியவர் பேராசிரியர் இரா. சாரங்கபாணி.

21. நரிக்குறவர் பேசும் வக்கிரபோலி மொழியில் திருக்குறளைத் தந்தவர் கிட்டு சிரோன்மணி.

22. திருக்குறளின் பெருமையினை உலக அறிஞர் ஆல்பர்ட்டு சுவைட்சர் போற்றிப் புகழ்ந்துள் ளார்.

23. வெண்பா யாப்பில் என்றும் பயன் தரும் செய்தியை வழங்குவதால், திருக்குறள் வெள்ளிப்பையில் இட்ட தங்கக் கனி என்பர்.

24.    திருக்குறளை 1812ஆம் ஆண்டு முதலில் அச்சிட்டு வழங்கியவர் ஞானப்பிரகாசன்.

25.    வள்ளுவன் தன்னை உலகி னுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று பாராட்டியவர் பாரதியார்.

26.    வள்ளுவனைப் பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகமே என்று பாராட்டியவர் பாரதி தாசன்.

27. திருக்குறளின் முதற்பெயர் முப்பால்.

28.    திருக்குறளில் நூற்று முப்பத்து மூன்று அதிகாரங்கள் உள்ளன.

29.    திருவள்ளுவர் நட்பு பற்றி 171 பாக்கள் உள்ளன.

30.    திருக்குறளில் கல்வி பற்றி 51 பாடல்கள் உள்ளன.

31.    திருக்குறளில் இடம் பெறாத உயிரெழுத்து ஔ

32.    திருக்குறளில் இல்லாத எண் ஒன்பது.

33.    திருவள்ளுவர் கடவுளை இறைவன் என்கிறார்.

34.    திருக்குறளுக்கு உரிய சிறப்புப் பெயர் உலகப் பொதுமறை

35.    திருக்குறளில் உயிரினும் மேலான தாகப் போற்றப்படுவது ஒழுக்கம்.

36.    காலமும் இடமும் கருதிச் செயலாற்றினால் உலகை வெல்லலாம்.

37.  திருக்குறளை அனைத்துச் சமயங் களும் ஏற்றுப் போற்றுகின்றன.

38. திருக்குறள் தமிழ்த்தாயின் உயிர்நிலை என்பார் கவிமணி.

39.  திருவள்ளுவமாலை திருக்குறளுக்கு எழுந்த புகழ்மாலை

40.    திருக்குறள் பொய்யில் புலவன் பொருளுரை எனப் போற்றப்படுகிறது.

41.    திருக்குறளை முதலில் பயிற்றுவித்தவர் வள்ளலார் இராமலிங்கம்.

Sunday, June 25, 2017

நெஞ்சை பாதித்த வரிகள்

சலங்கையின் விலை ஆயிரக்கணக்கில், அதை காலில் தான் அணிய முடியும்

குங்குமத்தின் விலை மிகக்குறைவு,...
அதை நெற்றியில் அலங்கரித்து கொள்வார்கள்.

இங்கு விலை முக்கியமில்லை, அதன் பெருமை தான் முக்கியம்.

உப்பு போன்ற கடினமான வார்த்தைகளால் நம்மை திருத்துபவன் உண்மையான நண்பன்....

சர்க்கரை போன்ற இனிப்பான வார்த்தைகளால் நம்மை புகழ்பவன் நயவஞ்சகன்.

புழுவுற்ற உப்பும் புழுவுறாத இனிப்பும் இவ்வுலகில் உள்ளதாக இதுவரை வரலாறு இல்லை.

இங்கு கோயில்கள், மசூதிகள், திருத்தலங்கள் வேடிக்கையானவை,

பணக்காரன் உள்ளே சென்று பிச்சை எடுக்கிறான், .... ஏழை வெளியில் நின்று பிச்சை எடுக்கிறான்,... ஆக ஏதோ ஒரு வகையில் அனைவரும் பிச்சை எடுப்பவர்களே.

காணாத கடவுளுக்கு பஞ்சாமிர்தம் படைப்பார்கள், கண்கண்ட கடவுளுக்கு பழைய சோறும், கிழிந்த துணியும் கொடுப்பார்கள்.

மனிதப் பிறவி சிறப்பானதாகத் தெரியவில்லை, ஏனெனில் பிறக்கும்போதும் அழுகை, சாகும்போதும் அழுகை, இடையில் எல்லாம் நாடகம்.....

தீங்கு விளைவிக்கும் மது விற்கும் இடத்திற்கு ஓடோடி போவான், அமுதமாம் பால் விற்பவர் வீடு வீடாக தெருத் தெருவாக வெயிலில் சுற்றுகிறார். பால்காரரைப் பார்த்தால் பாலில் தண்ணீர் ஊற்றுகிறார் என்று சண்டையிடுவார்கள்,....

தண்ணீரில் நஞ்சுகளை கலந்து விற்கும் பானங்களை தலைமீது வைத்து கொண்டாடுகிறார்கள். மாலை போட்ட மாப்பிள்ளைக்கு முன் ஊரேகூடி கொண்டாடும்,.... மாலை போட்ட மாப்பிள்ளையின் பிணம் வந்தால் எல்லோரும் பிணத்திற்கு பின்னால் வருவார்கள். மனிதனின் பிணத்தை தொட்டால் அல்லது பார்த்தாலே தீட்டு எனக் குளிக்கும் மனிதன், வாயில்லா ஜீவன்களை பிணமாக்கி வகைவகையாச் சமைத்து விழா எடுப்பார்கள்.

இவ்வளவு தான் மனிதனின் வாழ்க்கை. இதுக்கெதற்கு கோபம், விரோதம், வீண்பழி, கொலை, கொள்ளை, காழ்ப்புணர்ச்சி?

எது நமதோ அது வந்தே தீரும். யாராலும் தடுக்கமுடியாது. நமதில்லாதது...நமக்கில்லாதது... எது செய்தாலும் வராது. யாராலும் தரவும் முடியாது.

வாழும் வரை வாழ்க்கை... வாழ்ந்து காட்டுவோம் மற்றவர்களின் இதயத்தில்......👍🏻

Saturday, June 24, 2017

திருடன் பெற்ற உபதேசம்

நல்ல இளகிய மனம்கொண்ட ஒருவர் மலைப்பகுதியில் குதிரை மீது வந்து கொண்டிருந்தார் !

அவர் வரும் வழியில் பாதையின் ஒரமாக ஒருவன் மயங்கி விழுந்து கிடந்தான். அவனைக் கண்ட சாது குதிரையிலிருந்து கீழே இறங்கினார். அவனை அசைத்துப் பார்த்தார்.

அவன் அசையாமல் கிடக்கவே தனது குதிரையின் பக்கவாட்டில் தொங்கிய குடுவையில் இருந்த நீரை எடுத்து அவன் முகத்தில் தெளித்தார் !

மயக்கம் தெளிந்து கண்விழித்த அந்த நபருக்கு தண்ணீர் குடிக்க வைத்து, மெல்லப் பிடித்துத் தூக்கிக் குதிரை மீது ஏற்றினார். குதிரைமீது உட்கார்ந்த மறுகணமே அவன் அந்த குதிரையின் கடிவாளத்தை உலுக்கவும் குதிரை தடதடவென்று பறந்தோடி மறைந்து விட்டது !

திகைத்துப் போனார் அந்த நல்ல மனிதர் ! அப்போதுதான் அவன் ஒரு திருடன் என்பதும் , இதுவரை அவன் நடித்துள்ளான் என்பதும் தெரிந்தது அவருக்கு.

குதிரை இல்லாததால் இரவு முழுவதும் மெல்ல நடந்து வீட்டை அடைந்தவர் சில தினங்கள் கழித்து சந்தைக்கு குதிரை வாங்கப் போனார்.

அங்கே குதிரைகள் விற்குமிடத்தில் அந்த திருடன் இவரது குதிரையுடன் நின்று கொண்டிருந்தான். இவர் மெல்லச் சென்று அவனது தோளைத் தொட்டார்.

திரும்பிப் பார்த்த திருடன் பேயறைந்தது போல் நின்றான். இவர் மெல்லச் சிரித்தார்.

"சொல்லாதே!" என்றார்.

திருடன் மிரண்டான்."எது?என்ன?" என்று சம்பந்தமில்லாமல் உளறிக் கொட்டினான்.

இவர் சொன்னார். "குதிரையை நீயே வைத்துக்கொள். ஆனால்,நீ அதை அடைந்த விதத்தை யாரிடத்திலும் சொல்லாதே.மக்களுக்கு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது தெரியவந்தால் எதிர்காலத்தில் உண்மையிலேயே யாராவது சாலையில் மயங்கிக் கிடந்தால்கூட உதவ முன் வரமாட்டார்கள்

நான் இந்த குதிரையை இழந்ததால் எனக்கு ஏற்படும் இழப்பை பற்றி நான் கவலை படவில்லை.சில தினங்கள் உழைத்து சம்பாதித்து வேறு ஒரு குதிரையை நான் வாங்கி விட முடியும்.நீ ஒருவன் தவறு செய்ய,நல்லவர்கள் பலருக்கு காலா காலத்துக்கும் உதவி கிடைக்காமல் உயிர் போககூடும்.புரிகிறதா?"

திருடனின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்தது.

குறுகிய லாபங்களுக்காக நல்ல கோட்பாடுகளைச் சிதைத்து விட வேண்டாம் !

Friday, June 23, 2017

கவனம்,வாகனம் ஓட்டும் போது செல்போன் பயன்படுத்தினால் லைசென்ஸ் ரத்து

செல்போன் பேசியபடி வாகனத்தில் சென்றால் ‘லைசென்ஸ்’ ரத்து

தமிழக அரசு போக்குவரத்து விதிகளை மீறி வாகனங்களை ஓட்டுபவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க முடிவு செய்துள்ளது.

இதன்படி குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுபவர்கள்,

அதிகவேகத்தில் வாகனத்தில் செல்பவர்கள்,

போக்குவரத்து சிக்னலை மதிக்காதவர்கள்,

செல்போன் பேசிக் கொண்டே வாகனங்களை ஓட்டி செல்பவர்கள்

ஆகியோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுபோன்ற விதிமீறல்களில் ஈடுபடுபவர்களின் லைசென்சை ரத்து செய்து 6 மாதங்களுக்கு அதனை முடக்கி வைப்பது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் தலைமை செயலகத்தில் நடந்தது. போக்குவரத்துதுறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தலைமையில் நடந்தது.

இந்த கூட்டத்தில் போக்குவரத்து துறை மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். இதில்தான் லைசென்ஸ் ரத்து முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக அனைத்து போக்குவரத்து அதிகாரி களுக்கும் சுற்றிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

அதில் உடனடியாக இந்த உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.

sslc new one marks

gj;jhk; tFg;G r%f mwptpay; xU kjpg;ngz; tpdhf;fs;   1.      n[h;kdp kw;Wk; ,j;jhyp xd;wpizf;fg;gl;l Mz;L 2.      %yg;;n...

Popular Posts